realitzaci-del-iv-congrs2>> VIDEO  BALANÇ 2008-2012 - IV Congrés - COMFIA-CCOO Catalunya

Vídeo de YouTube


>> VIDEO  PROJECTE D'ACCIÓ i PLA DE TREBALL COMFIA-CCOO Catalunya 2012-2016   


>> VIDEO presentació Projecte Solidari amb Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya

Vídeo de YouTube


COMFIA-CCOO Catalunya celebra el seu IV Congrés en el marc de la crisi en el sector financer i a portes d'una nova vaga general

El passat 12 de novembre es va celebrar a Barcelona el IV Congrés sota el lema de “COMFIA.cat, sumem PERSONES, TREBALL i DRETS"

El passat dilluns dia 12 de novembre la Federació de Serveis Financers i Administratius de CCOO Catalunya va celebrar el seu IV Congrés en un sol dia, degut a la convocatòria de Vaga General del 14N.

COMFIA-CCOO Catalunya va iniciar el seu Congrés amb la presentació de la aplicació de telefonia mòbil COMFIA.cat. Una aplicació PIONERA en el camp sindical, i que serà la PRIMERA en les plataformes android i apple. Una aplicació que pretén ser un complert “Portal d’informació i comunicació laboral i sindical” que des de COMFIA-CCOO Catalunya posa a disposició dels treballadors i treballadores dels seus sectors.

En el IV Congrés va participar més de 12 companys i companyes per presentar el balanç dels darrers 4 anys, des de l’experiència de joves, principalment dones, que s’han incorporat a tasques sindicals des de les seves empreses i sector, de negociació, d’informació, davant expedients de regulació... com més organitzatives d’extensió, eleccions sindicals, formació en la jornada de benvinguda, assessorament en la seu del sindicat. El balanç també va comptar amb l’exposició de les sis agrupacions de la situació dels sectors que COMFIA representa (contact center, TIC, assegurances, serveis administratius i tècnics (SAT), banca i estalvi).


El Projecte federal pels propers 4 anys va ser presentat des de les tres àrees: acció sindical, organització i comunicació, va concloure amb un resum per part de Luis Jiménez.

L'exposició va detallar les tres idees o eixos centrals per al projecte d’acció:

- Sindicalitzar l'empresa: La negociació col·lectiva és un dret fonamental que ha intentat ser agredit i limitat per la reformar laboral de febrer d'aquest any, però està vigent, i ha de seguir sent element central de la nostra acció per combatre els elements lesius per als drets dels treballadors i treballadores que s'estan introduint. Fer ús de les nostres competències d'igualtat, salut laboral, control de la contractació. Reforçar els nostres marcs sectorials de negociació i organitzar els recursos necessaris per afrontar el desafiament de la negociació de convenis d'empresa.

- Transformar la representació en afiliació. La nostra organització té un ampli suport per part de les plantilles dels nostres sectors, en la qual som el sindicat majoritari en cadascun d'ells. El repte estarà a ampliar la base afiliativa en els mateixos, amb la finalitat de reforçar les estructures de negociació i de reacció davant el conflicte, i amb ella també garantir la independència econòmica i l'autonomia del sindicat.

- Ampliar la participació al debat i socialitzar el coneixement. Ajustar les estructures per fer més operatius els òrgans de decisió i fomentar la celebració d'assemblees, jornades o tallers participatius són part dels objectius marcats en aquest punt. Posar en valor la comunicació, l'adaptació a la nova realitat que suposen les xarxes socials deu ser un element central a considerar, sense menysprear els canals clàssics, perquè es visualitzi el nostre projecte col·lectiu i social.


A més a més en el Congrés és va presentar el Projecte solidari en el que COMFIA-CCOO Catalunya col·labora a través de Pau i Solidaritat a Hondures, fent una aportació econòmica d’una part destinada inicialment a la realització del propi Congrés.

El Congrés va comptar amb la presència i intervenció dels secretaris generals de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, i de José María Martínez, secretari general de COMFIA estatal, els quals varen expressar la seva preocupació pels moments que vivim tant en el mon laboral i de les finances com per les greus conseqüències que estant patins milers i milers de persones sense recursos i el segrest continu dels drets laborals i socials que responen a un model que beneficia a uns pocs a costa de molts, fent una crida específica a la mobilització i participació en la Vaga General. En aquest sentit es varen presentar i aprovar per unanimitat les resolucions sobre la crisi financera i el suport a la Vaga General específic del Congrés


El Congrés va escollir la nova direcció de COMFIA Catalunya pels propers 4 anys, va escollir-se el secretari general: Luis Jiménez, delegat de Banesto, l’Executiva que la nova estructura fa que passi a ser de 26 membres, els criteris de composició del nou Consell, membres pel Consell de la CONC. També es varen escollir els representants que des de COMFIA Catalunya participaran properament en els congressos de CCOO Catalunya i COMFIA estatal.

COMFIA-CCOO Catalunya

COMFIA-CCOO Catalunya celebra su IV Congreso en el marco de la crisis en el sector financiero y a puertas de una nueva huelga general

El pasado 12 de noviembre se celebró en Barcelona el IV Congreso bajo el lema de “COMFIA.cat, sumamos PERSONAS, TRABAJO y DERECHOS"

El pasado lunes dia 12 de noviembre la Federació de Serveis financers i Administratius de CCOO Catalunya celebró su IV Congrés en un solo día, debido a la convocatoria de Huelga General del 14N.

COMFIA-CCOO Catalunya inició su Congreso con la presentación de la aplicación de telefonía móvil Comfia.cat. Una aplicación PIONERA en el campo sindical, y que será la PRIMERA en las plataformas android y apple. Una aplicación que pretende ser un completo “Portal de información y comunicación laboral y sindical” que desde COMFIA-CCOO Catalunya pone a disposición de los trabajadores y trabajadoras de sus sectores.

En el IV Congreso participó más de 12 compañeros y compañeras para presentar el balance de los últimos 4 años, desde la experiencia de jóvenes, principalmente mujeres, que se han incorporado a tareas sindicales desde sus empresas y sector, de negociación, de información, ante expedientes de regulación... o más organizativas de extensión, elecciones sindicales, formación en la jornada de bienvenida, asesoramiento en la sede del sindicato. El balance también contó con la exposición de las seis agrupaciones de la situación de los sectores que COMFIA representa (contact center, TIC, seguros, servicios administrativos y técnicos (SAT), banca y ahorro).

El Proyecto federal para los próximos 4 años fue presentado desde las tres áreas: acción sindical, organización y comunicación; concluyó con un resumen por parte de Luis Jiménez.

La exposición detalló las tres ideas o ejes centrales para el proyecte de acción:

- Sindicalizar la empresa: La negociación colectiva es un derecho fundamental que ha intentado ser agredido y limitado por la reformar laboral de febrero de este año, pero está vigente, y tiene que seguir siendo elemento central de nuestra acción para combatir los elementos lesivos para los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se están introduciendo. Hacer uso de nuestras competencias de igualdad, salud laboral, control de la contratación. Reforzar nuestros marcos sectoriales de negociación y organizar los recursos necesarios para afrontar el desafío de la negociación de convenios de empresa.

- Transformar la representación en afiliación. Nuestra organización tiene un amplio apoyo por parte de las plantillas de nuestros sectores, en la cual somos el sindicato mayoritario en cada uno de ellos. El reto estará ampliar la base afiliativa en los mismos, con el fin de reforzar las estructuras de negociación y de reacción ante el conflicto, y con ella también garantizar la independencia económica y la autonomía del sindicato.

- Ampliar la participación en el debate y socializar el conocimiento. Ajustar las estructuras para hacer más operativos los órganos de decisión y fomentar la celebración de asambleas, jornadas o talleres participativos son parte de los objetivos marcados en este punto. Poner en valor la comunicación, la adaptación a la nueva realidad que suponen las redes sociales debe de ser un elemento central a considerar, sin despreciar los canales clásicos, porque se visualice el nuestro proyecte colectivo y social.

En el Congreso es presentó el Proyecto solidario en el que COMFIA-CCOO Catalunya colabora a través de Pau i Solidaritat de CCOO en Honduras, efectuando una aportación económica de una parte destinada inicialmente a la realización del propio Congreso.

El Congreso contó con la presencia e intervención de los secretarios generales de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, y de José María Martínez, secretario general de COMFIA estatal, los cuales expresaron su preocupación por los momentos que vivimos tanto en el mundo laboral y de las finanzas como por las graves consecuencias que están sufriendo miles y miles de personas sin recursos y el secuestro continuo de los derechos laborales y sociales, que responden a un modelo que beneficia a unos pocos a expensas de muchos, haciendo un llamamiento específico a la movilización y participación en la Huelga General. En este sentido se presentaron y aprobaron por unanimidad las resoluciones sobre la crisis financiera y el apoyo a la Huelga General específico del Congreso

El Congreso escogió la nueva dirección de COMFIA Catalunya par los próximos 4 años, se escogió el secretario general: Luis Jiménez, delegado de Banesto, la Ejecutiva que la nueva estructura hace que pase a ser de 26 miembros, los criterios de composición del nuevo Consell de COMFIA Catalunya, miembros para el Consell de la CONC. También se escogieron los representantes que desde COMFIA Catalunya participarán próximamente en los congresos de CCOO Catalunya y COMFIA estatal.

COMFIA-CCOO Catalunya